KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2006/Cilt 7,Sayı-2

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE İNSAN KAYNAĞI YÖNETİMİ İŞLEVLERİNDEN DANIŞMANLIK İŞLEVİNİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE DAYALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Bekir BULUÇ 

Bu araştırmanın genel amacı, ortaöğretim kurumlarında insan kaynağı yönetimi işlevlerinden danışmanlık işlevini, okul yöneticilerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirmektir.

Araştırma, nitel araştırma türünde tasarlanmış bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemi, Ankara ili’nde bulunan 3 genel lise ve bu okullarda görev yapan 6 yöneticiden oluşmaktadır. Araştırmada nitel araştırma örnekleme yöntemlerinden amaçsal örnekleme yöntemi seçilmiş, bu kapsamda örneklem grubunda bulunan okullar görüşme yapmak için amaçlı bir şekilde seçilmiştir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak bireysel görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu nedenle öncelikle okul yöneticileri telefon görüşmesi yoluyla araştırma konusu hakkında bilgilendirilmiş, bir hafta sonra ise görüşme için yöneticiler ziyaret edilmiştir. Yöneticiler ile yapılan görüşmeler ortalama 40 dakika sürmüş ve görüşmeler bütünüyle kasete kaydedilmiştir. Kasete kaydedilen tüm veriler daha sonra olduğu şekilde yazıya aktarılmıştır. Araştırmada eğitim örgütlerinde danışmanlık işlevinin gerçekleşme düzeyini belirlemek amacıyla, araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış 11 açık uçlu sorudan oluşan bir görüşme formu geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise tematik içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.

Araştırma bulgularına göre ortaöğretim kurumlarında danışmanlık işlevi ile ilgili olarak; öğrenci işleri, personelin özlük hakları ve eğitim programları ile ilgili olarak bazı problemler bulunmaktadır. Ayrıca öğrenciler sınav sistemi hakkında zaman zaman yardıma ihtiyaç duymaktadırlar. Diğer bir araştırma bulguları ise, personelin danışma alışkanlığının bulunmaması ve danışmanlık işlevinin örgütsel amaçlar doğrultusunda gerçekleşmemesi, okulların danışmanlık hizmetleri için yeterince uzman personele sahip olmamasıdır.İnsan Kaynakları Yönetimi,  Danışmanlık İşlevi,  Ortaöğretim Okulları 
  
Makale Gönder