KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2017/Cilt 18, Özel Sayı

BEŞİNCİ SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABINDA YER ALAN ETKİNLİKLERİN VERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Gökhan ÖZDEMİR,  Bahadır YANIK 

Bu çalışmanın amacı ortaokul beşinci sınıf fen bilimleri ders kitabında veri etkinliklerinin nasıl ele alındığının incelemektir. Özellikle, çalışmanın amacı ders kitabında yer alan etkinliklerin ne ölçüde verilerin toplanması, temsil edilmesi, analiz edilmesi ve bu verilerden yola çıkarak tahmin ve çıkarımda bulunulmasını gerektirdiğini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nun onayladığı ve 2015-2016 öğretim yılında bütün ortaokullarda okutulması zorunlu olan beşinci sınıf fen bilimleri ders kitabı incelenmiştir. Bu çalışma kapsamında nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş ve veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile veri kaynağı, veri temsili, veri analizi ve veriden tahminde bulunma temaları altında kodlanmıştır. Çalışmanın bulguları ders kitabının özellikle verilerin toplanması, temsili ve verilerden yola çıkarak tahminde bulunma hususlarında öğrencilere yeterli fırsat tanımadığını göstermiştir.Veri,  fen bilimleri ders kitabı,  ortaokul 
  
Makale Gönder