KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2012/Cilt 13,Sayı-2

ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN SINIFLARINDA OLUŞTURMAYA ÇALIŞTIKLARI ÖĞRETİM NORMLARI VE BU NORMLARIN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Ali BOZKURT 

Bu çalışmada, ortaöğretim öğretmenlerinin sınıflarında oluşturmaya çalıştıkları öğretim normların belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca oluşturulmak istenen normlar ile öğretmenlerin cinsiyetleri ve hizmet yılları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini 81 ortaöğretim öğretmeni oluşturmuştur. Verilerin toplanması aşamasında öğretmenlere çoktan seçmeli sorular yöneltilmiştir. Toplanan verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre sadece iki soruda hizmet yılına göre bir soruda ise cinsiyete göre anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Bunun yanında genel olarak bakıldığında sınıf içerisinde önemli bir konuma sahip olan öğretmenlerin çok az bir kısmının konuyu anlattıktan sonra öğrencilerden soru hazırlamalarını istediği, büyük çoğunluğunun öğrencinin verdiği cevap için neden öyle düşündüğünü sorduğunu, yarıdan fazlasının sorulan soruya yanlış cevap veren öğrencinin doğru cevabı bulması için ipucu vererek yönlendirmeye çalıştıkları ve tamamına yakınının öğrencinin verdiği cevap üzerinde diğer öğrencilerin yorum yapmasına ara sırada olsa izin verdikleri görülmüştür.Öğretim normları,  ortaöğretim öğretmenleri,  eleştirel düşünme,  alternatif arama,  araştırma-sorgulama 
  
Makale Gönder