KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2017/Cilt 18,Sayı-3

MULTİMEDYA DESTEKLİ PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ FEN EĞİTİMİNDE AKADEMİK BAŞARIYA VE TUTUMA ETKİSİ
Ömer Faruk DİVARCI ,  Fatih SALTAN  

Bu araştırmanın amacı, “Multimedya Destekli Probleme Dayalı Öğrenme” yaklaşımının 8. sınıf öğrencilerinde Fen ve Teknoloji dersi akademik başarısı ve derse karşı tutum üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Araştırma ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılarak yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini, Amasya ilinde bulunan bir ortaokulda öğrenim gören 40 öğrenci oluşturmuştur. “Basınç” konusu, kontrol grubunda (N=20) öğretim programındaki mevcut yaklaşım ile deney grubunda (N=20) ise “Multimedya Destekli PDÖ” yaklaşımı ile işlenmiştir. “Basınç Konusu Akademik Başarı Testi” ve “Fen ve Teknoloji Dersine Karşı Tutum Ölçeği” ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde Shapiro-Wilks Testi, İlişkili Örneklemler t Testi, İlişkisiz Örneklemler t Testi, Wilcoxon Testi ve Kovaryans Analizi kullanılmıştır. Sonuçlar, PDÖ’ nün akademik başarıyı arttırmada öğretim programındaki mevcut yaklaşımdan daha başarılı olduğunu göstermektedir. Ayrıca deney grubu öğrencilerinin derse karşı tutumları anlamlı bir şekilde artış gösterirken, kontrol grubu öğrencilerinin derse karşı tutum ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.  Basınç,  Fen eğitimi,  Multimedya,  Probleme dayalı öğrenme 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.001

  
Makale Gönder