KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-2

GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN SAYI VE ŞEKİL ÖRÜNTÜLERİNİ GENELLEME SÜREÇLERİ
Fatma Nur AKTAŞ,  Ziya ARGÜN 

Bu çalışmanın amacı görme engelli öğrencilerin sayı ve şekil örüntülerini genelleme süreçlerini incelemektir. Böylece görme engelli öğrencilerin sayı ve şekil örüntülerini nasıl genellediklerini, farklı örüntülerde düşünmelerindeki farklılıkları ve özel olarak şekil örüntüsünde kabartma sunulan görsel unsurları nasıl kullandıklarını incelemek mümkün olacaktır. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseninde tasarlanan araştırmanın katılımcıları ölçüt örneklemeye göre seçilmiş altı görme engelli 12. sınıf öğrencisidir. Veriler yarı-yapılandırılmış görev tabanlı görüşme soruları aracılığı ile toplanmış ve görüşmeler video kaydına alınmıştır. Görüşme soruları görme engelli öğrencilerin mevcut düşünmelerine müdahale etmemek amacıyla aşina oldukları kabartma dokuyu kullanarak tasarlanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Bulgular görme engelli öğrencilerin sayı ve şekil örüntülerini genelleme sürecinde ve örüntü kuralını cebirsel ifade etmede güçlükler yaşadıklarını göstermiştir. Katılımcıların sayı örüntülerinde elemanlar arasındaki değişim miktarını, şekil örüntülerinde ise birim şekillerdeki değişimleri betimleyerek sözel genellemeleri tercih ettikleri belirlenmiştir. Sonuçlar incelendiğinde görme engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun ortamlar tasarlandığında şekil örüntülerini genellemede başarılı oldukları tespit edilmiştir.Görme engelli öğrenciler,  Sayı örüntüsü,  Şekil örüntüsü,  Örüntü genelleme  
  
Makale Gönder