KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-4

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDA YER ALAN ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME SORUMLULUĞUNU GELİŞTİRMEYE ETKİSİ
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ,  Hasan Hüseyin KILINÇ,  Elif CÜRO 

Betimsel nitelikteki bu çalışmanın amacı öğrenci çalışma kitaplarında yer alan etkinliklerin öğrencilerde öğrenme sorumluluğunu geliştirmeye etkisini öğretmen görüşlerine göre belirlemektir. Bu amaçla 2010-2011 eğitim öğretim yılında Diyarbakır ili Ergani ilçesindeki ilköğretim okullarının 3-4 ve 5. sınıflarında görev yapan öğretmenler araştırmaya katılmıştır. Araştırmada 24 maddelik beşli Likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi, levene testi, MWU, KWH, ve LSD testleri kullanılmıştır. Öğretmen görüşleri değerlendirilirken cinsiyet, kıdem, sınıf ve okulun sosyo-ekonomik düzeyi dikkate alınmıştır. Hem kadın hem de erkek öğretmenler etkinlikleri, öğrencilerin öğrenme sürecine katılımlarını sağlamada ve sorumluluk geliştirmelerinde etkili bulmuşlardır. Sınıf değişkenine göre öğretmen görüşlerinde farklılık bulunmamıştır. Tüm gruplardaki öğretmenler etkinliklerin öğrencilerde öğrenmeye karşı motivasyonu artırdığını, işbirliğini geliştirdiğini, öğrenme sürecine aktif katılımı sağladığını, öğrenme becerilerini ve sorumluluklarını geliştirdiğini belirtmişlerdir. Ayrıca sosyo-ekonomik düzeyi iyi olan okullarda görev yapan öğretmenlerin, orta ve düşük düzeyde olan okullarda görev yapan öğretmenlere göre etkinliklerin öğrencilerde sorumluluk geliştirmelerini sağlamada daha etkili bulmuşlardır.Öğrenci çalışma kitabı,  ilköğretim,  öğrenme sorumluluğu,  etkinlik,  yapılandırmacılık 
  
Makale Gönder