KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2017/Cilt 18,Sayı-3

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Rengin ZEMBAT ,  Hilal İlknur TUNÇELİ,  Ezgi Akşin YAVUZ  

Makalenin özetini buraya yazınız (150-200 kelime) Araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin problem çözme becerileri ile sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu ilişkinin yanı sıra araştırmanın alt amaçları doğrultusunda okul öncesi öğretmenlerinin problem çözme becerileri ile sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli demografik değişkenlere göre farklılaşması incelenmiştir. İlişkisel tarama modelinde tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında İstanbul İli’nde basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen okullarda görev yapan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 126 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak okul öncesi öğretmenlerinin problem çözme becerilerini değerlendirmek üzere; Şahin, Şahin ve Heppner tarafından 1993 yılında Türkçe uyarlaması yapılmış olan “Problem Çözme Becerileri Envanteri” ile sınıf yönetimi becerilerini değerlendirmek üzere; Uyanık Balat, Bilgin ve Sezer (2011) tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Sınıf Yönetimi Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler uygun analizlerle incelenmiş olup; okul öncesi öğretmenlerinin problem çözme becerileri arttıkça sınıf yönetimi becerilerinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Okul öncesi öğretmenleri,  Sınıf yönetimi becerileri,  Problem çözme becerileri  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.002

  
Makale Gönder