KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-2

İLKOKULU TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE DERSİ YETERLİKLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yakup BALANTEKİN 

Bu araştırmada ilkokul eğitimini tamamlayıp ortaokula başlayan öğrencilerin ilkokuldayken edindikleri Türkçe dersi yeterliklerinin Türkçe öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi ve buna bağlı olarak Türkçe öğretmenlerinin sınıf öğretmenlerinden beklentilerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırma karma yöntem desenlerinden yakınsayan paralel desene uygun olarak yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak anket ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Türkçe öğretmenleri 5. sınıf öğrencilerinin ilkokuldan getirdikleri Türkçe dersi yeterliklerini her öğrenci için bir anket ile değerlendirmiştir. Anket değerlendirmeleri ile eşzamanlı olarak anket değerlendirmesi yapan öğretmenlerin bir kısmı ile görüşme yapılmıştır. Anket verileri yüzde ve frekans ile görüşme metinleri ise betimsel ve içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunca Türkçe öğretmenlerinin görüşlerine göre ortaokula başlayan öğrencilerin önemli bir kısmının dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarında istenilir yeterlikte olmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarında istenilen yeterlik düzeyine ulaşarak ortaokula başlamaları için bireysel olarak öğrencilerin Türkçe dersi performanslarının takip edilmesi, performansı yeterli görülmeyen öğrencilerin İlkokullarda Yetiştirme Programına dâhil edilmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Çalışma Takviminde belirtilen birinci ve ikinci yarıyıldaki ara tatillerde sınıf öğretmenleri ile Türkçe öğretmenlerini bir araya getiren hizmet içi eğitimler düzenlenmesi önerilmiştir.Sınıf öğretmenleri,  İlkokul,  Türkçe,  Türkçe öğretmenleri 
  
Makale Gönder