KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-2

YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM YÖNTEMİ İLE İŞLENEN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNİN 6. SINIF MÜLTECİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYARCA DÜŞÜNME VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Nazire Burçin HAMUTOĞLU 

Bu çalışmada yapılandırmacı yaklaşım temelinde işlenen bilişim teknolojileri dersinin dezavantajlı grup olan 6. sınıf mülteci öğrencilerinin bilgisayarca düşünme ve problem çözme becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma 2018-2019 bahar döneminde Kırşehir ilinde bir devlet okulunda 5’i kız 4’ü erkek olmak üzere toplam 9 öğrenci ile üçgenleme (triangulation) modeline ve karma yöntem desenlerinden açıklayıcı (explanatory) desene uygun olarak planlanmış ve yürütülmüştür. Çalışmanın ölçek basamağı nicel araştırma yaklaşımlarına örnek olup tek grup ön-test son-test modeline dayanan zayıf deneysel desenine uygun olarak tasarlanmıştır. Görüşme basamağı yapılan işlem sonrasında çalışma grubunun görüşleri elde edilerek nitel araştırma yöntemlerine uygun olarak tamamlanmış olup; gözlem aşamasında ise yapılan işleme yönelik araştırmacı günlükleri tutulmuştur. Çalışma kapsamında Serin, Bulut Serin ve Saygılı’nın (2010) ilköğretim öğrencilerinin problem çözme becerilerini ölçmeyi amaçladığı “Problem Çözme Envanteri” ile Korkmaz, Çakır ve Özden’in (2016) ortaokul öğrencilerinin bilgisayarca düşünme becerilerini ölçmeyi amaçladığı “Bilgisayarca Düşünme Beceri Düzeyleri Ölçeği” ön-test ve son-test olarak kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar 6. sınıf mülteci öğrencilerinin problem çözme becerisinde kendine güven alt boyutu ile bilgisayarca düşünme beceri düzeyleri ölçeği toplam puanında son-test puanları lehine anlamlı farklılık olduğunu göstermektedir. Buna göre çalışma kapsamında sosyal yapılandırmacı kuram temelinde izlenen yöntem çerçevesinde öğrencilere sunulan bilişsel, kinestetik ve duyuşsal desteğin öğrencilerin problem çözme becerisinde kendine olan güvenlerini ve bilgisayarca düşünme becerilerini arttırdığı söylenebilir.Bilgisayarca düşünme becerisi,  Problem çözme becerisi,  Yapılandırılmış destek,  Mülteci öğrenciler. ,  Üçgenleme 
  
Makale Gönder