KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-2

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB 2.0 TEKNOLOJİLERİNİ ALANLARINA ENTEGRE ETME SÜRECİNE İLİŞKİN ALGILARI
TÜRKAN ÇELİK 

Bu çalışmanın amacı öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersi sürecinde sosyal bilgiler öğretmen adaylarının, web 2. 0 teknolojilerini alanlarıyla bütünleştirme sürecindeki deneyimlerine yönelik düşüncelerini ortaya koymaktır. Araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde 31 sosyal bilgiler 3. Sınıf öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni benimsenmiştir. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının web 2.0 araçlarını sosyal bilgiler dersleri ile bütünleştirme sürecine ilişkin görüşlerinden “dönem başındaki algılar”, “süreçteki algılar” ve “dönem sonundaki algılar” şeklinde 3 tema ve her bir temaya bağlı olarak da “ders sorumlusu ile ilgili” ve “dijital teknolojilerle sosyal bilgilerde materyal geliştirme konusuyla ilgili” olmak üzere iki kategoriye ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları dikkate alındığında sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dönemin başındaki algılar teması bağlamında olumsuz algılara sahip oldukları sonucuna varılmıştır. Ancak “süreçteki algılar” temasında bu algıların kısmen olumluya döndüğü sonucuna varılmıştır. Dönem sonundaki algılar teması dikkate alındığında ise öğretmen adaylarının hem ders sorumlusuna hem de web 2. 0 araçlarını sosyal bilgiler alanı ile bütünleştirme çalışmalarına ilişkin tamamen olumlu algılara sahip oldukları tespit edilmiştir.Sosyal bilgiler,  Öğretmen adayı algıları,  Web 2. 0 teknolojileri,  Materyal geliştirme 
  
Makale Gönder