KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-1

ÖĞRETMENLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE YENİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMI
Hasan Hüseyin AKSU 

Bu çalışmanın amacı 6. 7. ve 8. sınıf matematik dersi programında yapılan bu değişiklikler ve düzenlemelerin matematik öğretmenlerinin demografik özelliklerini değerlendirerek incelemektir. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında İzmir metropol, ilçe ve köy ilköğretim okullarında görev yapan ilköğretim matematik öğretmenlerinin 600?ü rastlantısal örnekleme tekniği ile örnekleme dahil edilmiş, ancak bu öğretmenlerin 280?i anketi yanıtlamıştır. Toplanan veriler SPSS (13.0) programı çerçevesinde temel istatistiksel fonksiyonları kullanılarak analiz edilmiştir. Bu araştırma sonucunda, cinsiyet, hizmet içi eğitim, görev yaptığı okul ve mesleki kıdeme göre öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Fakat yeni ilköğretim matematik programına ilişkin öğretmen görüşleri arasında, yeni programı inceleyip incelememe açısından 0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık göstermektedir.Matematik,  ilköğretim programı,  değerlendirme 
  
Makale Gönder