KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2012/Cilt 13,Sayı-2

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKTE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN İNCELENMESİ (KIRŞEHİR İLİ UYGULAMASI)
Hakkı ULUCAN,  Ünal TÜRKÇAPAR,  Bekir CİHAN 

Bu araştırmanın amacı; Kırşehir il ve ilçelerinde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin görev yaparken meslekte karşılaştıkları sorunları; Okul yönetimi ile karşılaşılan sorunlar, Okul ve fiziki şartlar ile karşılaşılan sorunlar, Öğretmenlerin aldıkları eğitim yönünden karşılaşılan sorunlar, Öğrenci ve ailesi ile karşılaşılan sorunlar ve Strese neden olan sorunlar bakımından tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında, Kırşehir il ve ilçelerinde görev yapan toplam 84 beden eğitimi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Doğanay (2006) tarafından geliştirilen “Problem tarama” ölçeği kullanılmış olup, ölçeğin alfa güvenirlilik katsayısı .71’dir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi bilgisayarda SPSS 15 istatistik paket program ile yapılmış olup, Değişkenler arasında ilişki ve farklarda 0.05 önem düzeyi dikkate alınmıştır. Araştırmanın sonucunda; Beden eğitimi öğretmenlerinin meslekte karşılaştıkları sorunların tespitinde puan ortalamalarına göre, tüm alt boyutlarda orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet değişkenine göre, Okul yönetimi ile ilgili sorunlar alt boyutunda anlamlı farklılığa rastlanırken, Kıdem değişkenine göre okul ve fiziki şartlar ile ilgili sorunlar ve strese neden olan sorunlar alt boyutlarında anlamlı farklılığa rastlanmıştır.Beden eğitimi,  öğretmen,  mesleki sorunlar 
  
Makale Gönder