KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2017/Cilt 18,Sayı-3

MATEMATİK VE FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KAYGI (MFÖK) ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI
CAHİT AYTEKİN,  Hale TÜRKMENOĞLU,  Nihat ARIKAN 

Bu çalışmada Liu (2016) tarafından geliştirilen matematik ve fen öğretimine yönelik kaygı ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır. Araştırmaya 259 öğretmen adayı katılmıştır. Anketin orijinal versiyonundaki 24 madde araştırmacılar tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Bu çeviri ilk olarak biri matematik diğer fen eğitimcisi olan iki öğretim üyesi tarafından kontrol edilmiştir. Bu ön incelemenin ardından, anadili Türkçe ve akıcı düzeyde İngilizce bilen 3 fen eğitimi,  2 matematik eğitimi uzmanından uzman görüşü alınmıştır. Son olarak anket biri eğitim bilimi uzmanı diğeri ise Türk dili uzmanı olan iki bağımsız araştırmacı tarafından dilbilgisi geçerliği açısından incelenerek görüşleri alınmıştır. Uzmanların görüş ve önerileri doğrultusunda ölçek üzerinden gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra veri toplama aşamasında geçilmiştir. Araştırma kapsamında toplanan verilerle önce açımlayıcı faktör analizi (AFA) sonra da doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. AFA ve DFA sonucunda orijinal ölçeğin Türkçe versiyonunun 4 faktörden ve 13 maddeden oluştuğu belirlenmiştir. Oluşan faktörlerin ölçeğin orijinal versiyonunda da bulunduğu görülmüştür. Matematik öğretim kaygısı,  Fen öğretim kaygısı,  Ölçek uyarlama 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.009

  
Makale Gönder