KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-3

İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİ ÇERÇEVESİNDE DÖRT İŞLEME YÖNELİK BAŞARI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Kübra AYTEKİN USKUN,  OKAN KUZU,  OSMAN ÇİL 

Bu çalışmada, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin dört işleme (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) yönelik problem çözme ve kurma konusundaki başarı düzeyleri Gerçekçi Matematik Eğitimi yaklaşımı çerçevesinde incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda 257 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisine araştırmacılar tarafından geliştirilen ve .87 güvenirliğe sahip 20 maddelik “Dört İşleme Yönelik Akademik Başarı Testi” uygulanmıştır. Nicel araştırma yaklaşımı ile tasarlanan bu çalışmada, öğrencilerin toplama işleminde yüksek; çıkarma ve çarpma işlemlerinde orta, bölme işleminde düşük; ölçeğin genelinde ise orta düzeyde başarılarının olduğu görülmüştür. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla toplama, çıkarma, çarpma ve ölçeğin genelinde istatistiksel açıdan daha başarılı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin bu dört işleme yönelik başarı düzeyleri arasında istatistiksel açıdan pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Diğer taraftan, problem çözme açısından cinsiyete göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık görülmemiş ve her iki cinsiyet grubunun problem çözme düzeylerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Problem kurma açısından ise kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha başarılı olduğu ve kız öğrencilerin problem kurma düzeylerinin yüksek, erkek öğrencilerin ise orta düzey olduğu görülmüştür. Ayrıca, öğrencilerin dört işleme yönelik problem kurma ve problem çözme başarı düzeyleri arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu ve öğrencilerin problem çözme başarı düzeylerinin %42’sinin problem kurma başarı düzeyi tarafından yordandığı görülmüştür.Dört İşlem,  Gerçekçi Matematik Eğitimi,  Problem Çözme,  Problem Kurma 
  
Makale Gönder