KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-4

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK ÖZYETERLİK ALGI ÖLÇEĞİ
Mustafa KILINÇ 

Çalışmanın amacı; öğretmen adaylarının eğitimde ölçme ve değerlendirmeye ilişkin özyeterliklerini belirlemeye yönelik bir ölçme aracı geliştirmek ve psikometrik özelliklerini belirlemektir. Çalışma grubunu farklı üniversitelerde öğrenim gören 764 öğretmen adayı oluşturmuştur. Kapsam ve görünüş geçerliği sağlanan 23 özyeterlik ifadesi 5?li Likert türü ölçme maddesine dönüştürülmüştür. Geçerlik ve güvenirlik sürecinde tek bir oturum ve tek bir ölçme aracı kullanıldığı için iç tutarlılık anlamında Cronbach alfa katsayısı hesaplanmıştır. Madde analizi ve yapı geçerliğinin belirlenmesi için de doğrulayıcı faktör analizine başvurulmuştur. Doğrulayıcı faktör analizinde 4 farklı model sınanmıştır. GFI, CFI, NNFI ve RMSEA değerleri kabul edilebilir değere sahip olduğu görülmektedir. Ölçeğin genelinin ve boyutlarının iç tutarlık katsayıları incelendiğinde yüksek düzeyde güvenirliğe sahip olduğu görülmektedir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda ölçeği oluşturan 23 maddenin bilgiye dayalı özyeterlikler ve beceriye dayalı özyeterlikler şeklinde iki alt boyutta oluşan “öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye yönelik özyeterlik algılarını” ölçtüğü görülmektedir.Ölçme ve değerlendirme,  öğretmen adayı,  özyeterlik algısı,  ölçek,  geçerlik,  güvenirlik 
  
Makale Gönder