KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2017/Cilt 18,Sayı-3

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK DUYUŞSAL ÖZELLİKLERİ İLE TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG) SINAVLARI ÖNCESİ YAŞADIKLARI STRESİN MATEMATİK BAŞARISINA ETKİSİ
Ahmet KESİCİ,  Bayram AŞILIOĞLU  

Bu araştırma, ortaokul öğrencilerinin matematik dersine yönelik duyuşsal özellikleri (kaygı, tutum ve güdülenme) ile Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavları öncesi yaşadıkları stresin matematik başarılarına olan etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. İlişkisel tarama yöntemi ile gerçekleştirilen bu araştırmanın katılımcılarını 2014-2015 eğitim öğretim yılında Siirt’te bulunan 11 ortaokulda öğrenim gören 985 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada öğrencilerin matematiğe yönelik; kaygı, tutum, motivasyonları ile TEOG sınavları öncesi stres düzeylerini belirlemek amacıyla “Matematik Kaygısı Ölçeği”, “Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği”, “Matematik Motivasyon Ölçeği” ve “Stres Ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin 1. Dönem TEOG matematik sınav puanları matematik başarısı olarak alınmıştır. Yapılan regresyon analizinde tutum, kaygı, motivasyon ve stres değişkenlerinden oluşan model, matematik başarısının %24.5’nü istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde açıklamıştır. Matematik başarısının en güçlü yordayıcısının matematik kaygısı olduğu ve bunu sırasıyla stres, matematik motivasyonu ve matematiğe yönelik tutumun izlediği belirlenmiştir. Araştırmada matematik kaygısının matematik başarısını olumsuz etkilediği, stres ile matematiğe yönelik tutum ve motivasyonunun matematik başarısını olumlu olarak etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.  Matematik başarısı,  Stres,  Matematik motivasyonu,  Matematik kaygısı,  Matematiğe yönelik tutum.  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.021

  
Makale Gönder