KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2017/Cilt 18, Özel Sayı

TAHMİN GÖZLEM AÇIKLAMA YÖNTEMİNE DAYALI LABORATUVAR UYGULAMALARININ ELEKTRİK AKIMI KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNE VE BAŞARIYA ETKİSİ
Hatice İlknur TİFTİKÇİ,  İbrahim YÜKSEL,  Adem KOÇ,  Ayşe Sert ÇIBIK 

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğrencilerinin Genel Fizik Laboratuvarı-II dersi kapsamında yer alan “Elektrik Akımı” konusundaki kavram yanılgılarını belirlemek ve TGA yöntemine dayalı hazırlanan etkinliklerin, öğrencilerin kavram yanılgılarının giderilmesine ve öğrenci başarısına etkisini incelemektir. Yarı deneysel yöntemin kullanıldığı çalışma, 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminde bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi fen bilgisi öğretmenliği programının 1. sınıfında öğrenim gören toplam 57 öğrenci ile yürütülmüştür. TGA Yöntemi’nin uygulandığı deney grubu 29, Doğrulayıcı Laboratuvar Yaklaşımı’nın (DLY) uygulandığı kontrol grubu ise 28 öğrenciden oluşmuştur. Her iki gruba “Elektrik Akımı Kavram Testi” ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen TGA ile ilgili etkinlikler ve hazırlanan materyallerin pilot uygulamaları yapılmış sonrasında asıl uygulamaya geçilmiştir. Asıl uygulama 8 hafta sürmüştür. Sonuçlar incelendiğind e öğrencilerin elektrik akımı konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesi ve başarının artmasında TGA Yöntemi ile DLY arasında TGA Yöntemi’nin lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Deney grubundaki öğrencilerin kavram yanılgılarında, kontrol grubuna kıyasla anlamlı bir azalma olmuştur.TGA yöntemi,  doğrulayıcı laboratuar yaklaşımı,  fen bilgisi eğitimi 
  
Makale Gönder