KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2017/Cilt 18,Sayı-3

MATEMATİK KAZANIMLARININ ÖĞRETİMİNDE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ
Davut KÖĞCE,  Murtaza AYKAÇ  

Bu araştırmanın amacı, matematik kazanımlarının öğretiminde okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemini kullanma durumlarını incelemektir. Betimsel nitelik taşıyan bu araştırmada nitel araştırma metodolojisi kullanılmıştır. Araştırma, 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Niğde il merkezindeki MEB’e bağlı devlet okullarında görev yapan 60 okul öncesi öğretmenleriyle yürütülmüştür. Araştırmanın verileri araştırmanın amacına uygun bir şekilde hazırlanmış 8 açık uçlu yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler MAXQUDA 12 nitel veri analiz programı kullanılarak içerik analizi yaklaşımına göre analiz edilmiştir. İçerik analiziyle oluşturulan kodlar bulgular bölümünde frekans ve yüzde değerleri ile birlikte tablolar halinde sunulmuştur. Araştırmanın veri tabanından elde edilen bulgulardan hareketle, matematik kazanımlarının öğretiminde okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemini sıklıkla kullandıkları, yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin öğrenmesine sağlayacağı katkılar konusunda bilinç durumlarının yüksek olduğu fakat uygulamada bazı eksiklerinin olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca katılımcıların yaratıcı drama yöntemine ilişkin kuramsal bilgiden ziyade matematik kazanımlarının öğretimine yönelik uygulamalı hizmet içi eğitim almak istedikleri ortaya çıkmıştır. Çalışmanın sonuçlarına dayalı olarak bazı önerilerde bulunulmuşturMatematik kazanımları,  Yaratıcı drama yöntemi,  Okul öncesi öğretmenleri  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.028

  
Makale Gönder