KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2017/Cilt 18, Özel Sayı

ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE FEN KONULARINI GÜNLÜK YAŞAMLA İLİŞKİLENDİRME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Şahin BODUR,  Çiğdem ŞAHİN 

Bu araştırmada, ortaokul 7. sınıfta okuyan öğrencilerin öğrenme stilleri ile fen konularını günlük yaşamla ilişkilendirebilme becerileri arasında bir ilişki araştırılmıştır. Araştırma 2012-2013 eğitim öğretim yılında Giresun merkez, ilçe ve köylerinde bulunan ortaokullardaki 243 (Nkız=132, Nerkek=111) 7. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kolb öğrenme stilleri envanteri III ve araştırmacılar tarafından geliştirilen günlük yaşamla ilişkilendirme testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.00 istatistik paket programında istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Elde edilen verilere göre öğrencilerin öğrenme stilleri ölçeğinden elde edilen puanlarla günlük yaşamla ilişkilendirme testi puanları (p< .05) arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Yerleştiren, değiştiren ve ayrıştıran öğrenme stilleri arasında ayrıştıran öğrenme stili lehine anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Değiştiren ve özümseyen öğrenme stilleri arasında ise özümseyen öğrenme stili lehine anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ayrıştıran ve özümseyen öğrenme stillerine sahip öğrencilerin fen konularını günlük yaşamla ilişkilendirebildikleri sonucuna ulaşılmıştır.Öğrenme stili,  Kolb öğrenme stili,  günlük yaşamla ilişkilendirme 
  
Makale Gönder