KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-3

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ CABRİ YAZILIMIYLA ÇALIŞMA YAPRAKLARI TASARLAMA SÜRECİ İLE BUNLARIN GEOMETRİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ
Derya Özlem YAZLIK 

Bu çalışmada, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının Cabri yazılımı yardımıyla çalışma yaprakları tasarlama sürecine ve bu çalışma yapraklarının geometri öğretiminde kullanılmasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 12 hafta boyunca öğretmen adaylarına Cabri Geometry II ve Cabri 3D yazılımları tanıtılmış daha sonra hep birlikte bazı kazanımlara yönelik örnek çalışma yaprakları tasarlanmış son olarak da öğretmen adaylarından ikişerli gruplar halinde çalışma yaprakları tasarlamaları ve sunmaları istenmiştir. Verilen eğitimin sonrasında araştırmanın verileri, gönüllü olan 41 dördüncü sınıf matematik öğretmeni adayıyla birebir gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler yardımıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilerek kodlar altı tema altında toplanmıştır. Araştırmanın sonunda katılımcıların çoğunluğunun ilerideki meslek hayatlarında Cabri yazılımı ile tasarlanan çalışma yapraklarını kullanmak istedikleri, diğer katılımcıların ise zaman sıkıntısı, sınıfların kalabalık olması, donanım eksikliği gibi nedenlerle kararsız kaldıkları görülmüştür. Katılımcılar çalışma yapraklarının kullanımının kavramları somutlaştırma, keşfetme, dikkat çekme, kalıcı ve kolay öğrenme gibi avantajları olduğunu belirtmişlerdir. Dezavantajları olarak ise zaman kaybını, yazılımın kullanılmasının zor olmasını, yazılımın ücretli olmasını, sınıf hakimiyetinin zor olmasını ve kavram yanılgılarına sebep olabileceğini göstermişlerdir. Verilen eğitim sırasında öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerinin eksikliği ve Cabri programının ücretli olması nedeniyle zorluk yaşadıkları belirlenmiştir. Eğitimin sonunda ise katılımcıların mesleki ve kişisel gelişim gösterdikleri görüşünde oldukları görülmüştür.Cabri Yazılımı,  Çalışma Yaprakları,  Dinamik Geometri Yazılımları,  Matematik Öğretmeni Adayları. 
  
Makale Gönder