KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-3

BAĞLAMA PERFORMANSI ÖLÇME ARACI’NIN (BPÖA) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Alper BÖREKCİ,  Esra DALKIRAN 

Bu araştırmada, Güzel Sanatlar Liselerindeki Bireysel Çalgı Bağlama dersi yarıyıl sonu sınavlarında eğitim-öğretim sürecine olumlu yönde katkı sağlayacak geçerliği ve güvenirliği yüksek olan yeni bir ölçme aracı örneği geliştirmek amaçlanmıştır. Bağlama performansını ölçmeye yönelik 4 alt boyuttan oluşan 18 maddelik ölçüt beceri listesi hazırlanmıştır.  Geliştirilen Bağlama Performansı Ölçme Aracının (BPÖA) güvenirliğinin belirlenmesi için Cronbach’s Alpha iç tutarlılık testi uygulanmış ve güvenirlik katsayısı .91 olarak bulunmuştur. Hakemler arası tutarlılığı belirlemek için de toplam puanlar arası korelasyon hesaplanmıştır. BPÖA’ nın duyarlı ölçümler yapıp yapmadığının belirlenmesi için de t testinden yararlanılmış, Ölçme aracı ile yapılan ölçme ile Geleneksel yolla yapılan ölçme arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Ölçme aracının kapsam geçerliliği ise uzman görüşü ile sağlanmıştır. Geliştirilen bağlama performansı ölçme aracının madde geçerliğinin olup olmadığı temel bileşenler (Faktör) analizi ile tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda toplam varyansın %78.838’ini açıklayan 15 madde ve tek faktörden oluşan bir yapı elde edilmiştir. Bu bulgular çerçevesinde, BPÖA’nın geçerli ve güvenilir ölçümler sağlayan bir ölçme aracı olduğu tespit edilmiştir.Bağlama eğitimi,  Performansının ölçülmesi,  Performans ölçme aracı,  Geçerlik,  Güvenirlik 
  
Makale Gönder