KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-1

ERGENLERİN ÇALIŞMA ANLAYIŞININ YORDAYICILARI
Kemal ÖZTEMEL,  Galip YÜKSEL 

Bu araştırmanın amacı; ergenlerin okul türü, sınıf düzeyi, cinsiyet, yaş, mesleki olgunluk, ana-baba tutumları ve mesleki kişilik tipinin çalışma anlayışını yordayıp yordamadığını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu, 1402 öğrenciden (804 kız, 598 erkek) oluşmuştur. Araştırmada elde edilen veriler standart regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda çalışma anlayışının ve çalışma anlayışı öz belirlemenin en önemli yordayıcısı mesleki olgunluk olarak; çalışma anlayışı yaşamı devam ettirme-gücün en önemli yordayıcı ise koruyucu-istekçi ana baba tutumu olarak saptanmıştır. Sınıf düzeyi, otoriter ana baba tutumu, gerçekçi ve geleneksel mesleki kişilik tipinin, çalışma anlayışı, çalışma anlayışı yaşamı devam ettirme-güç ve çalışma anlayışı öz belirlemenin yordanmasında katkısı bulunmamıştır.Çalışma anlayışı,  ergenler,  mesleki olgunluk,  ana baba tutumu,  mesleki kişilik tipi,  kendini araştırma 
  
Makale Gönder