KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-4

ZİHİN HARİTASI DESTEKLİ BİLİŞSEL HAZIRLIĞIN ÖĞRENCİLERİN BİLGİLENDİRİCİ YAZMA YETERLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
Ömer BEYDOĞAN 

Yazılı anlatım birey için belirsizlikleri ve güçlükleri olan bir problemdir. Birey bu problemi aşmak için bilişsel hazırlık yapmaya gereksinimi duyar. Bu çalışmada, yazılı anlatım öncesi, beyin fırtınası, kümeleme ve zihin haritası gibi etkinliklerle bilişsel yönden desteklenen öğrencilerin yazılı anlatım becerilerindeki değişme incelenmiştir. Bu amaçla seçkisiz yolla seçilen 64 Eğitim Fakültesi birinci sınıf öğrencisi çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmada ön-test ve son-test modeline dayalı deney ve kontrol grupları kullanılmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen “Yazılı Anlatımı Değerlendirme Ölçeği”nden elde edilmiştir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, manova ve t test tekniği kullanılmıştır. Yazılı anlatım öncesi serbest yazma, beyin fırtınası, kümeleme ve zihin haritası etkinlikleriyle bilişsel hazırlık yapan deney grubu öğrencilerinin bilgilendirici yazma türünde oluşturdukları metinlerin kontrol grubundaki öğrencilerin oluşturdukları metinlerden ölçeğin bazı boyutlarında daha iyi olduğu gözlenmiştir. Elde edilen bu bulgular çerçevesinde yazılı anlatım öncesi zihinsel hazırlığa yönelik bazı öneriler dile getirilmiştir.Bilgilendirici yazma,  biliĢsel hazırlık,  serbest yazma,  kümeleme,  beyin fırtınası,  zihin haritası 
  
Makale Gönder