KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-2

AKICI OKUMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE OKUMA TİYATROSUNUN KULLANILMASI: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI
PINAR KANIK UYSAL 

Akıcı okuma becerilerinin geliştirilmesinde okuma tiyatrosunun kullanılma sürecinin betimlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada nitel araştırma modellerinden eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Çalışma öncesinde görüşme ve gözlemler yapılarak yaşanan problemler belirlenmiş ve yapılan alan yazın taraması sonucunda öğrencilerin akıcı okuma becerilerini geliştirmek için sınıf ortamında kullanılabilecek bir yöntem olan okuma tiyatrosu ile çalışılmasına karar verilmiştir. Araştırma beşinci sınıf düzeyinde yirmi dört öğrenci ile sekiz haftalık bir süreçte gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Yanlış Analiz Envanteri, Prozodik Okuma Dereceli Puanlama Anahtarı, Öz/Akran/Grup Değerlendirme ve Karakter Analiz Formları, Öğretmen/Öğrenci Görüşme Formu, Gözlem Notları ve Araştırma Günlükleri” kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde parametrik testlerden bağımlı gruplar t testi; nitel verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin akıcı okuma becerilerini belirlemek için bilgi verici ve öyküleyici metinlerden faydalanılmış, öğrencilerin kendi okumalarına ilişkin yürüttükleri öz değerlendirme çalışmalarında okuma becerileri ile ilgili güçlü ve zayıf yönler tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen nicel bulgular, okuma tiyatrosunun öğrencilerin akıcı okuma becerilerini (doğru okuma, okuma hızı, okuma prozodisi) geliştirdiğini ortaya koymuştur. Araştırmadan elde edilen nitel bulguların da nicel bulguları destekler nitelikte olduğu görülmüş; yöntemin öğrencilere kendi okuma yeterlikleriyle ilgili farkındalık kazandırdığı ve öğrencilerin yöntemi eğitici, destekleyici ve eğlenceli olarak değerlendirdiği sonucuna ulaşılmıştır.Okuma Tiyatrosu,  Akıcı Okuma,  Okuma Prozodisi  
  
Makale Gönder