KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2017/Cilt 18,Sayı-3

2009 VE 2015 İLKOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Yasin GÖKBULUT,  Osman ASLAN 

Bu araştırmanın temel amacı, 2015 İlkokul 1-4 Matematik Dersi Öğretim Programı ile 2009 İlköğretim 1-5 Matematik Dersi Öğretim Programını, öğretim programının temel öğeleri olan ''amaç/kazanım, içerik, öğrenme ve öğretme durumları ile ölçme-değerlendirme'' öğeleri bakımından karşılaştırmak ve bu bağlamda yeni programa ilişkin öğretmen görüşlerini ortaya koymaktır. Bu çalışmanın modeli, nitel ve nicel karma araştırma modeli ile doküman incelemesi olarak yapılandırılmıştır. Bu çalışmanın evrenini, Tokat merkez ile merkeze bağlı köy ve kasabalarda görev yapan 1299 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda her iki program karşılaştırdığında; yeni programın çağın gereksinimlerine uygun, iyi analiz edilerek bazı yeni fikirler ortaya koyduğu görülmektedir. 'Üstbilişsel öğrenme' kavramı, sosyo-kültürel öğrenmenin sınıf ortamına aktarılması ve 'yaşama yakınlık' ilkesinin öneminin vurgulanması ile somut deneyimlerle soyut matematiksel kavramların öğrenilmesine değer vermesi, bireyin her türlü kavramsal ifadelerini dikkate alarak, var olan bilişsel kazanımların üzerine yenilerini inşa edebilmesi ve hem değerlendirme hem de düzeltme yapmasına fırsat vermesi yeni programın öne çıkan özellikleridir.Matematik öğretimi,  İlkokul matematik öğretim programı,  Program karşılaştırması,  Öğretmen görüşleri 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.047

  
Makale Gönder