KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2017/Cilt 18, Özel Sayı

KİMYA LABORATUVARINDA SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARINA VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARINA ETKİSİ
Şenol ŞEN,  Ayhan YILMAZ,  Ümit Işık ERDOĞAN 

Bu çalışmanın amacı, kimya laboratuvarında sorgulamaya dayalı öğrenmenin öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarına ve epistemolojik inançlarına etkisini belirlemek ve bu yöntem hakkında öğrencilerin görüşlerini tespit etmektir.  Çalışmada,  karma yöntem araştırma deseni kullanılmıştır. Çalışmaya toplam 24 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak öğrenme yaklaşımları ölçeği, epistemolojik inanç ölçeği ve açık uçlu sorular kullanılmıştır. Analizler sonucunda, öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna inanç ve öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna inanç öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık varken, tek bir doğrunun var olduğuna inanç öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Öğrencilerin öğrenme yaklaşımları incelendiğinde ise yüzeysel yaklaşım öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilirken, derin yaklaşım öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir. Nitel veriler incelendiğinde; aşamalardan hoşlanma durumu, zaman problemi, aşamaların öğrenme sürecine katkısı, aşamaların zorlukları ve aşamaların uygulanıp / uygulanmaması şeklinde beş tema oluşturulmuştur.Sorgulamaya dayalı öğrenme,  kimya laboratuvarı,  öğrenme yaklaşımları,  epistemolojik inanç 
  
Makale Gönder