KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-4

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN ALGILADIKLARI BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Etem YEŞİLYURT,  Zübeyde YARAŞ 

Betimsel tarama modeli kullanılarak yürütülen bu araştırmanın temel amacını, sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki algıladıkları bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma evrenini, Hacettepe, Siirt, Anadolu, Osmangazi, Afyon Kocatepe ve Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı?nda son sınıf düzeyinde öğrenim gören 610 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşılamaması nedeniyle bu araştırmada örneklem alma yoluna gidilmiş, örnekleme yöntemi olarak “basit rastlantısal (tesadüfi) örnekleme yöntemi” seçilmiş ve araştırma 288 öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. Bu araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan ve geliştirilen ölçekle elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde frekans ve yüzde teknikleri, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t testi, mann-whitney u, tek yönlü varyans analizi (anova), lsd testi, kruskal-wallis testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, sınıf öğretmeni adaylarının geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin fazla, tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin orta düzeyde bilgiye sahip olduklarını algıladıkları tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, “Ölçme ve Değerlendirme” ile “Öğretmenlik Uygulaması” derslerinin işlevselliğinin yükseltilmesi önerilerinde bulunulmuştur.Ölçme ve değerlendirme yöntemleri,  sınıf öğretmeni adayları,  bilgi düzeyi 
  
Makale Gönder