KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-1

2005 TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ
Sevim Nilay IŞIKSALAN 

Bu araştırma, yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda, “metin” odaklı sınıflama esasına göre hazırlanan 2005 Türk Edebiyatı Dersi 9. sınıf öğretim programının uygulanma sorunlarını saptamak ve bu konuda öğretmenlerin görüş ve önerilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
2007-2008 öğretim yılında, Eskişehir?de çeşitli lise tiplerinde görev yapan 180 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenine uygulanan anket verileri esas alınarak yapılan araştırmada okul tipi, meslek kıdemi ve mezuniyet değişkeni kullanılmıştır. Elde edilen veriler, ki-kare testine göre yorumlanmış, bu testin uygulanamadığı yerlerde de sıra puanı esas alınmıştır. Yeni öğretim programı hakkında yeterince bilgilendirilmediklerini belirten öğretmenler, metin odaklı sınıflama anlayışını, yazın öğretimi açısından yararlı bulmuşlardır. Ancak, programın öğrencinin bilişsel, ruhsal ve dilsel gelişim düzeylerinin üzerinde, akademik derinlikte ve kapsamlı bir çerçevede hazırlandığı görüşündedirler. Öğretmenlerin tamamı, yeni yöntem ve yaklaşımların farklı örneklerle tanıtıldığı ayrıntılı bir edebiyat rehberlik kitabına gereksinim duymaktadırlar.Yapılandırmacı yaklaşım,  öğrenci merkezli öğrenme,  metin odaklı sınıflama 
  
Makale Gönder