KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-2

MATEMATİK OKURYAZARLIĞIYLA İLGİLİ ARACI DEĞİŞKENLERİN TEKLİ VE ÇOKLU ARACILIK MODELLERİ İLE İNCELENMESİ
SELDA ÖRS ÖZDİL 

Bu araştırmanın amacı, matematik okuryazarlığıyla ilgili aracı değişkenleri tekli ve çoklu aracılık modellerinde, aracılık etkisi belirleme yöntemlerinden BK yöntemi, Sobel testi, Bootstrap yöntemini kullanarak belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda PISA 2012 Türkiye verileri kullanılmış ve sınıf iklimi, matematik okuryazarlığı, matematik kaygısı, matematik benlik kavramı değişkenleri ele alınmıştır. Matematik okuryazarlığıyla ilişkili aracı değişkenlerin belirlenmesi amaçlandığından araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırma, PISA 2012 Türkiye örnekleminde yer alan 4848 öğrenci üzerinden yürütülmüştür. Ülkelere ait örneklemler, iki aşamalı tabakalı örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Tekli ve çoklu aracılık modellerinde yapılan analizler sonucunda, matematik kaygısı ve matematik benlik kavramı değişkenlerinin sınıf iklimi ile matematik okuryazarlığı arasındaki ilişkiye aracılık ettikleri belirlenmiştir. Tekli aracılık modelinde matematik kaygısı aracı değişkeninin etki büyüklüğü 0.23, matematik benlik kavramı aracı değişkeninin etki büyüklüğü 0.12 olarak belirlenmiştir. Çoklu aracılık modelinde ise matematik kaygısı değişkenin özgül dolaylı etkisi 0.18, matematik benlik kavramı değişkenin özgül dolaylı etkisi 0.05, toplam dolaylı etki ise 0.23 olarak belirlenmiştir. Algılanan olumlu sınıf ortamı ve öğretmenlerin sınıf disiplinini sağlaması öğrencilerin matematik dersindeki kaygılarını azaltmakta ve matematik benlik kavramını arttırmakta,  bu durum da öğrencilerin matematik okuryazarlıklarını olumlu etkilemektedir. Ayrıca matematik kaygısı değişkeninin etki büyüklüğünün matematik benlik kavramının etki büyüklüğünden daha yüksek olduğu, dolayısıyla kaygı değişkeninin başarıdaki artışta daha önemli rol oynadığı bulunmuştur.Öğrenci başarısı,  Matematik okuryazarlığı,  Aracı değişken,  Aracılık modelleri,  PISA  
  
Makale Gönder