KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2012/Cilt 13,Sayı-2

EĞİTİM ÖZEL DERLEMİNE AİT SÖYLEM ÇÖZÜMLEMELERİ
Serkan ÇELİK 

Derlem destekli söylem çözümleme derlem dilbilimin yöntem ve araçlarını kullanarak belirli söylem türlerinin incelenmesinde veya çeşitli parametrelerle karşılaştırılmasında etkili sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. Bu çalışma öğretmen adaylarının zihinlerindeki ideal eğitim ortamını anlattıkları metinleri içeren bir özel alan (öğrenci) derleminin oluşturulma sürecini, ilgili derlemin sıklık, eşdizim ve bağlam çözümlemelerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Oluşturulan özel alan öğrenci derlemi 700 metin, 5345 paragraf, 250.065 sözcükten oluşmaktadır. Derlem AntConc adlı dizinleyici aracılığıyla incelenmiş ve en sık kullanılan alan ilişkili sözcükler ve frekansları bulunmuştur. Daha sonra sık kullanılan kavramların eşdizim kullanımlarına bakılmış ve her bir kavramın sağ ve sol bağlam eşdizimleri elde edilmiştir. Son olarak temel kavramların bazıları ‘bağlamda göster’ (KWIC) formatında incelenmiş ve söylem/metafor çözümlenmesine tabi tutulmuştur. Derlemin frekans, eşdizim ve bağlam incelemeleri öğretmen eğitimi kapsamında yorumlanmış ve özel alan derlemleri çalışmaları için önerilerde bulunulmuştur.Derlem,  dilbilim,  derlem dilbilim,  dizinleyici,  eş dizim,  söylem analizi 
  
Makale Gönder