KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-1

YETİŞTİRME YURDUNDA KALAN ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ)
Ebru Olcay KARABULUT,  Hakkı ULUCAN 

Bu araştırmanın amacı; Yetiştirme yurdunda kalan öğrencilerin, problem çözme becerileri belirlenerek, bireylerin kişisel değişkenlerinden elde edilen bağımsız değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Çalışmaya, yetiştirme yurdunda kalan öğrenciler arasından tesadüfî seçim (random) yöntemi kullanılarak seçilen 32 kız, 39 erkek toplam 71 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; “Kişisel Bilgi Formu” ve “Problem Çözme Envanteri (PÇE)” kullanılmıştır. İstatistiksel veriler için, yüzde ve frekans değerleri alınmış, değerler arasındaki fark için t- testi ve U- testi uygulanmıştır. Araştırma bulgularında; yetiştirme yurdunda kalan öğrencileri babanın hayatta olup- olmaması değişkenleri arasında ve spor yapıp-yapmama değişkenleri arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05).
Sonuç olarak; yetiştirme yurdunda kalan öğrencilerin babalarının hayatta olmamasının problem çözme becerini olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Öğrencilerin aktif spor yapmalarının problem çözme becerilerini olumlu etkilediği saptanmıştır. Cinsiyet, annenin hayatta olup-olmaması, aile bireyleriyle görüşüp-görüşmemelerinin ise problem çözme becerilerini etkilemediği tespit edilmiştir.Problem çözme becerileri,  bakıma muhtaç çocuklar,  spor 
  
Makale Gönder