KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-3

TEKNOLOJİK PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİSİ TABANLI ÖĞRETİM TASARIMI MODELİ: OKUL-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA BİR DEĞERLENDİRME
Esra EREN,  Funda ERGULEC 

Bu araştırmada öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi (TPİB) Tabanlı Öğretim Tasarımı Modeli çerçevesinde tasarlanan bir ders ile ilgili deneyimleri ve görüşlerinin okul-üniversite işbirliği bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Bütüncül tek durum çalışması olarak desenlenen araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitesinde, Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi (ÇOTÜ) dersine devam eden 46 öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Araştırmanın verileri açık uçlu sorulardan oluşan anket formu, öğretmen adaylarının hazırladıkları e-içerikler ile raporlar ve araştırmacıların saha gözlem notları ile elde edilmiştir. Araştırma kapsamında öğretmen adaylarının TPİB modelinde yer alan becerileri bir bütün olarak işe koşabilecekleri bir ortam oluşturulmaya çalışılmıştır. Öğretmen adayları modelin TPİB’i anlama ve TPİB’i deneyimleme aşamalarında edindikleri bilgileri teoriden pratiğe geçirerek TPİB tabanlı dersler tasarlamışlar ve bu derslerin gerçek sınıf ortamında uygulamasını deneyimlemişlerdir. Araştırma sonuçları, TPİB Tabanlı Öğretim Tasarım Modeline göre tasarlanan derslerin öğretmen adaylarının TPİB bilgilerini teoriden pratiğe geçirmelerine ve TPİB konusundaki anlayışlarını derinleştirmelerine katkı sağladığını göstermektedir. Okul-üniversite işbirliği kapsamında yürütülen bu uygulamaların yaygınlaştırılmasının uygulama okullarındaki öğretmenler ve öğrencileri için içerik sağlama, öğretmen adayları için deneyim kazanmada işlevsel olacağı düşünülmektedir.Okul-Üniversite İşbirliği ,  Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi,  Öğretim Tasarımı 
  
Makale Gönder