KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-4

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDAKİ ÖĞRENCİLERİN VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANLARININ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DRAMA DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Şehnaz CEYLAN,  Esra ÖMEROĞLU 

Bu araGtırma, okul öncesi eğitimde drama dersi alan okul öncesi eğitim öğretmenliği programına devam eden öğrencilerin ve dersi veren öğretim elemanlarının okul öncesi eğitimde dramaya karGı tutumlarını incelemek amacıyla yapılmıGtır. AraGtırmanın örneklemini Ankara?da bulunan üniversitelerin eğitim fakültelerindeki okul öncesi eğitimi öğretmenliği programına devam eden okul öncesi eğitimde drama dersi almıG olan öğrencilerden tesadüfü örnekleme yöntemi ile belirlenen 50 öğrenci ve okul öncesi eğitimde drama dersini veren 10 öğretim elemanı oluGturmuGtur. AraGtırmada veri toplama aracı olarak araGtırmacılar tarafından geliGtirilen ve geçerlilik-güvenilirlik çalıGması yapılmıG olan “Okul Öncesi Eğitimde Dramaya Yönelik Tutumları Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıGtır. Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin okul öncesi eğitimde dramaya yönelik tutumları arasında fark olup olmadığı Mann-Whitneu U testi ile bakılmıGtır. AraGtırma sonucunda, okul öncesi eğitimde drama dersi alan öğrencilerin ve öğretim elemanlarının eğitimde dramaya yönelik tutumları arasında fark bulunmuGtur.Okul öncesi eğitim,  okul öncesi eğitimde drama,  üniversite öğrencileri,  tutumlar 
  
Makale Gönder