KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2017/Cilt 18, Özel Sayı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASİTLİK KAVRAMI İLE İLGİLİ ANLAMALARININ ÇİZİMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ayşe ÇELİK,  Nurcan OLUK,  Sinem ÜNER,  Burcu ULUTAŞ,  Hüseyin AKKUŞ 

Kimya öğretmen adaylarının asitlik kavramı ile ilgili anlamalarını ve alternatif kavramalarını çizimler yoluyla belirlemeyi amaçlayan bu çalışma nitel yaklaşımı esas alan bir tarama çalışmasıdır. Çalışma, 109 kimya öğretmen adayı ile yürütüldü. Öğretmen adaylarının asitlik kavramı ile ilgili imajlarının mikroskobik boyutta çizimlerle tespit etmek için bu amaca uygun iki açık uçlu sorudan oluşan test veri toplama aracı olarak kullanıldı. Çalışma sonucunda kimya öğretmen adaylarının çoğunun asitlik kavramı ile ilgili iyonlaşma, hidratasyon, stokiyometri, derişim, derişik/seyreltik gibi kavramlarda bilimsel görüşe uygun olmayan imajlara sahip oldukları belirlendi. Öğretmen adaylarının bir asidin kuvvetini; bağ kuvvetine, ortamdaki türlerin cinsleri veya sayısına bağlı olarak açıkladıkları tespit edildi. Ayrıca öğretmen adaylarının “kuvvetli asitler iyonlaşmaz”, “ortamdaki H3O+ sayısı arttıkça asitlik kuvveti artar”, “derişik asitler iyonlaşmaz, seyreltik asitler iyonlaşır” gibi alternatif kavramalara sahip oldukları belirlendi. asitlik kuvveti,  mikroskobik çizimler,  alternatif kavrama,  kimya öğretmen adayı 
  
Makale Gönder