ÖNCEKİ SAYILAR
Editörler
Doç. Dr. Bayram TAY
 
  
 
Cilt,Sayı,Tarih
Cilt-18/Sayı-1
 
Kapak | Jenerik |   İçindekiler      
 
Ceylan ÖZBEK AYAZ1, Havise GÜLEÇ2, Çavuş ŞAHİN3
Ailelerin, Çocuklarıyla Birlikte Gerçekleştirdikleri Okuma Aktivitelerinin Düzeyini Belirleme
Determining the Level of Reading Practices that Parents Perform with Their Children
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Safure BULUT1, Fatma Derya YAVUZ1, Burçak BOZ-YAMAN2
Tahmin Becerilerinin 1948’den 2015’e 1-5. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programlarındaki Yeri
Estimation Skill in 1-5th Grades Mathematics Education Curricula from 1948 to 2015
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Buket TURHAN TÜRKKAN1, Melis YEŞİLPINAR UYAR2, Ece YOLCU3
Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin “Pedagojik Formasyon” Kavramına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi
The Metaphorical Perceptions of Pedagogical Formation Students towards the Concept of “Pedagogical Formation"
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Şefika Şule ERÇETİN1, Hilal BÜYÜKGÖZE2
Üniversite Öğrencilerinin İşe Başvurma Niyetinde Örgütsel İmaj Algılarının Rolü
Predicting Job Pursuit from Organizational Image Perceptions of University Students
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Hülya ÇERMİK, Necdet GÜNER
Martin Buber’in Eleştirel Bakış Açısından Hareketle Öğretmene İlişkin Oluşturulan Metaforların Analizi
An Analysis of the Metaphors Created about Teachers Based on the Critical Perspective of Martin Buber
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Menderes ÜNAL
Öğrencilerin Yabancı Dil Başarılarının Farklı Öğretim Kademelerine Göre Gelişiminin İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği)*
Examining the Development of Foreign Language Achievement of Students in Terms of Different Educational Levels (Kırşehir Sample)
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Halil TOKCAN 1, Ezgi YİTER
5. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Afetlere İlişkin Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) Aracılığıyla İncelenmesi *
Examining the 5th Grade Students Perceptions About Natural Disaster Through the Word Association Tests
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Tuba GÖKÇEK1, Tuğba BARAN KAYA2
Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Bakış Açısıyla Öğretmenlik Mesleği ve Lisans Eğitiminin Niteliği *
Teaching Profession and the Quality of Teacher Education Programs from the Perspective of Preservice Middle School Mathematics Teachers
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Cemalettin YILDIZ1, Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ2
Ortaöğretim Matematik ve Geometri Derslerinin Birleştirilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri (Giresun Örneği)*
The Views of Teachers about Integration of Secondary School Mathematics and Geometry Lessons (Giresun Sample)
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Hakan ÜLPER1, Gökhan ÇETİNKAYA2, Nihat BAYAT3
Okuduğunu Anlama Testinin Geliştirilmesi
Developing Reading Comprehension Test
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Tuba DEMİREL1, Sibel SOMYÜREK2, Gülhan YILMAZ3
Ortaokul Öğrencilerinin Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme Konusuna Yönelik Yazılı Argümantasyon Becerilerinin İncelenmesi
Investigation of Middle School Students’ Written Argumentation Skills about Geometric Objects and Volume Measurement
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Mehmet AYDIN1, Mehmet Ertürk GEÇİCİ2
6. Sınıf Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Investigation of 6th Grade students’ Epistemological Beliefs with Respect to Some Variables
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Bilal ÖZÇAKIR1, Erdinç ÇAKIROĞLU2
Ortaokul 7. Sınıfta Dörtgenlerin Alan Bağıntılarını Oluşturma Sürecinde Dinamik Geometri Yazılımlarının Kullanılması*
Usage of Dynamic Geometry Activities in The Process of Forming Area of Quadrilaterals With Seventh Graders
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Ayşe AYPAY
Ergen Gözüyle Ceza ve Etkileri
Punishment and Its Effects from the Perspective of Adolescent Students
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Ramazan CANSOY 1, Hanifi PARLAR
Okul Gelişiminin Bir Yordayıcısı Olarak Öğretmen Profesyonelizmi*
Teacher Professionalism As A Predictor Of School Improvement
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Bertan AKYOL1, Ruken AKAR VURAL2, Kerim GÜNDOĞDU
İlkokul Öğrencilerinin Okula Aidiyet, Okul Atmosferi, İklimi ve Müdürlerin Öğretimsel Liderlik Becerilerinin İncelenmesi*
Investigation of Primary School Students’ School Commitment, School Atmosphere, Climate and Principals’ Instructional Leadership Skills*
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Turgay ÖNTAŞ
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Endoktrinasyon Ve İdeolojinin Yeniden Üretimi
Teaching Social Studies Education in Indoctrination and Reproduction of Ideolog
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Mehmet Ali İÇBAY
Erasmus Cazibesi: Değişim Öğrencilerinin Türk Kültürüne Uyum Süreci
Eramus Charm: The Adaptation of Exchange Students to Turkish Culture
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Hatice ODACI1, Melek KALKAN2, Özkan ÇİKRIKCİ3,
Akademik Mükemmeliyetçilik Ölçeğinin Geliştirilmesi*
Development of the Academic Perfectionism Scale
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Erhan GÜNEŞ1, Murat YÜKSEL2, H. Pınar KAYA3
Muhasebe Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları
Attitudes of Undergraduate Students Taking Accounting Course towards ICT
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Oğuz DİLMAÇ1 Güneş TOPAL2
Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Mesleki Kaygılarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
Identifying the Views of Prospective Visual Arts Teachers on their Professional Anxieties
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Ejder ÇELİK1, Emine BABAOĞLAN2
Üniversite Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeyi*
The Alienation Level of University Student
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Serdal BALTACI1, Adnan BAKİ2
Bağlamsal Öğrenme Ortamı Oluşturmada GeoGebra Yazılımının Rolü: Elips Örneği*
The Role of GeoGebra Software in Constructing a Contextual Learning Environment: The Case of Ellipse
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Mehmet Akif SÖZER1, Gülsüm YILDIRIM2
Yapılandırmacı Perspektiften 3. Sınıf Hayat Bilgisi Öğretiminin İncelenmesi: Ders-Öğretmen Kılavuz Kitapları
Evaluation Of The 3rd Grade Life Sciences Teaching Through Constructivist Approach: Teacher’s Lesson Guide Books
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Mustafa KÖROĞLU1, Sadık Yüksel SIVACI
Öğretmen Adaylarının Özel Alan Yeterlikleri İle Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Analyzing The Relationship Between Learning Styles And Specific Field Competencies Of Prospective Teachers
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Ceren HEPYÜCEL1, Hazan KURTASLAN YILDIRIM2
Türkiye’de Flüt Eğitimi Veren Müzik Kurumlarında Eşlikli Çalışmaların Yeri*
The Role of Rehearsing With Accompaniment At The Musical Instutions Which Provides Flute Education in Turke
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Ramazan YİRCİ1
Öğretmen Profesyonelliğinin Önündeki Engeller Ve Çözüm Önerileri*
Barriers to Teacher Professionalism and Suggestions for Solution
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Cengiz ŞAHİN1, Mustafa YAĞCI
Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği- Yetişkin Formu: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
Social Media Addiction Scale - Adult Form: The Reliability and Validity Stud
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Abdulkerim KARADENİZ1
Aruz Öğretimi Üzerine Öğrenci Görüşleri*
Student Views on Prosody Education
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Murat ERGİN1, Oğuzhan YONCALIK
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Karşı Kullandıkları Stratejiler *
The Strategies Against The Students’ Misbehavior By The Physical Education Teachers
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Yasemin BAKİ1, Neslihan KARAKUŞ2,
Öğretmen Adaylarının Yazmaya İlişkin Algıları ve Yazma Sürecinde Karşılaştıkları Güçlükler: RTEÜ Örneği*
Perceptions of Prospective Teachers Related to Writing And Challenges They Experience During Writing Process: The RTEU Case
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Şendil CAN1,
Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Düşünceleri*
Pedagogical Formation Program Students’ Opinions towards Teaching Profession
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Demet GİRGİN
Müzik Öğretmeni Adaylarının Çalgı Performansı Özyeterlik İnancı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
An Analysis of Pre-service Music Teachers' Levels of Self-efficacy Belief About Their Musical Instrument Performance Considering a Number of Variable
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Pınar ŞAFAK , Derya UYAR2
Görme Yetersizliği Olan Bireylerin Kullandıkları Jestlerle İlgili Araştırmaların Gözden Geçirilmesi
Review of the Studies of Gestures Used by Children With Visual Impairment
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Mehmet Ali GENÇ
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Resim Uygulamalarında Zekâ
Intelligence on Picture Applications of Gifted Students
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Elif ERENSAYIN , Çetin GÜLER
EBA Platformundaki Ders Materyallerinin Eğitsel Yazılım Değerlendirme Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi
Evaluation of Educational Materials on EBA Using Educational Software Evaluation Criteria
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Kadir ULUSOY
Tarih Öğretmenlerinin Türkiye'deki Tarihçilik Ve Tarih Yazıcılığına İlişkin Görüşleri
The Views of History Teachers With Regard to Histography and History Writing in Turkey
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Özkan AKMAN , Çiğdem KILIÇ ÇARŞANBALI , Bülent ALAGÖZ
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Değer Eğitiminde Örtük Programa Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Social Studies Teachers’ Views Towards Value Education
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Yakup DOĞAN
Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Kavramına İlişkin Sezgisel Algıları: Bir Metafor Analizi*
Middle School Students’ Intuitive Perceptions Related to Concept of the Environment: A Metaphor Analysis
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Cüneyt AKAR
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Çokkültürlülük Değerlerini Yordama Düzeyi
The Predictive Level of Preservice Classroom Teachers' Multicultural Values of Critical Thinking Disposition
Özet | Abstract | Tam Metin
 

Copyright © BAUM 2015