ÖNCEKİ SAYILAR
Editörler
Doç. Dr. Bayram TAY
 
  
 
Cilt,Sayı,Tarih
Cilt-18/Özel Sayı
 
Kapak | Jenerik |   İçindekiler      
 
Gonca KEÇECİ , Burcu ALAN , Fikriye KIRBAĞ ZENGİN
5. Sınıf Öğrencileriyle STEM Eğitimi Uygulamaları
STEM Education Practices with 5th Grade Students
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Hatice İlknur TİFTİKÇİ , İbrahim YÜKSEL Adem KOÇ , Ayşe Sert ÇIBIK
Tahmin Gözlem Açıklama Yöntemine Dayalı Laboratuvar Uygulamalarının Elektrik Akımı Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine ve Başarıya Etkisi
The Effect of Laboratory Applications Based on Prediction Observation Explanation Method to Eliminate the Misconceptions about Electrical Current and on Success
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Esra BENLİ ÖZDEMİR , Selçuk ARIK
2005 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi ve 2013 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğretmen Değerlendirmesi
Teachers Evaluation of the 2005 Science and Technology and 2013 Science Course Curriculum
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Hasan BAKIRCI , İlke YILDIRIM
Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Sera Etkisi Konusunda Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarına ve Bilginin Kalıcılığına Etkisi
The Influence of Common Knowledge Construction Model on Students’ Conceptual Understanding and Permanence of Knowledge in Terms of Greenhouse Effect
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Şahin BODUR , Çiğdem ŞAHİN
Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri İle Fen Konularını Günlük Yaşamla İlişkilendirme Becerileri Arasındaki İlişki
The Relation between the Secondary School 7th Grade Students’ Learning Styles and Associating Skills the Science Subjects to Daily Life
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Gülsüm YILDIRIM , Mehmet GÜLTEKİN
İlkokul 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları
Applications of Context-Based Learning in Primary 4th Class Science and Technology Course
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Ayşe YALÇIN-ÇELİK , Nurcan TURAN-OLUK , Sinem ÜNER , Burcu ULUTAŞ , Hüseyin AKKUŞ
Kimya Öğretmen Adaylarının Asitlik Kavramı İle İlgili Anlamalarının Çizimlerle Değerlendirilmesi
Evaluating Chemistry Preservice Teachers’ Concepts Of Acidity Through Drawings
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Şenol ŞEN , Ayhan YILMAZ , Ümit Işık ERDOĞAN
Kimya Laboratuvarında Sorgulamaya Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımlarına ve Epistemolojik İnançlarına Etkisi
The Effect of Inquiry based Learning on Students’ Learning Approaches and Epistemological Beliefs in Chemistry Laboratory
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Nasip DEMİRKUŞ , Talat BOZKURT , Salih GÜLEN
Popüler Çevre Kavramlarının Eğitiminde Görsel Materyal Geliştirme Çalışması
The Study of Development Visual Material in Education on Popular Environmental Concepts
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Melike YAVUZ TOPALOĞLU , Fatime BALKAN KIYICI
Ortaokul Öğrencilerin Hidroelektrik Santrali Hakkındaki Görüşleri
Middle School Students’ Opinions about Hydroelectric Power Plants
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Abdullah AYDIN , Mustafa Yasin GÜNEY
Yapılandırmacı Yaklaşıma Uygun Olarak Geliştirilen Etkinliklerin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Kavramlarını Öğrenmelerine Etkisi
The Effects of Activities Developed in accordance with the Constructivist Approach on Pre-school Teacher Candidates’ Learning the Science Concepts
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Gökhan ÖZDEMİR , H. Bahadır YANIK
Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Yer Alan Etkinliklerin Veriler Açısından İncelenmesi
Examining Activities in a Fifth Grade Science Textbook with Respect to Data
Özet | Abstract | Tam Metin
 

Copyright © BAUM 2015