ÖNCEKİ SAYILAR
Editörler
Doç. Dr. Bayram TAY
 
  
 
Cilt,Sayı,Tarih
Cilt-18 / Sayı-2
 
Kapak | Jenerik |   İçindekiler      
 
Mehmet KOÇYİĞİT1, Engin KARADAĞ2
Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Developing A Scale for Emotionally Intelligent Student Leadership
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Gülseda EYCEYURT TÜRK1, Ümmüye Nur TÜZÜN
Lise Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajları ve Bilimin Doğası Mitleri*
High School Students’ Scientist Images and Their Nature of Science Myths
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Emre YILDIZ1, Ümit ŞİMŞEK2, Hacer AĞDAŞ3
Eğitsel Oyun Entegre Edilmiş İşbirlikli Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Fen Öğrenimi Motivasyonları ve Sosyal Becerileri Üzerine Etkis
Effect of Educational Games Integrated Cooperative Leraning Model on Students’ Motivation Toward Science Learning and Social Skills
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Mehmet Ertuğrul UÇAR1, Ramin ALİYEV2
Lise Öğrencilerinde Etkileşim Algısı Eylem Kimlikleme ve Duygu İhtiyacı Arasındaki İlişkiler
Relationships Between Perceptions Of Interaction the Process of Action Identification and the Need For Affect In High School Student
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Elvan İNCE AKA1, Mustafa SARIKAYA2
Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
Developing Attitude Scale Toward the Problem Based Learning Method
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Betül TİMUR1, Nagihan İMER ÇETİN2
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Proje Geliştirmeye Yönelik Yeterlikleri: Hizmet içi Eğitim Programının Etkisi
Science Teachers’ Competencies Towards Developing Project: The Effect of In-service Teacher Education Program
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Ayşe BAĞRIACIK YILMAZ1
Lisansüstü Öğrencilerinin Siber Aylaklık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Karma Bir Çalışma
Investigation of Cyberloafing Levels of Graduate Students in terms of Various Variables: A Mixed Method Study
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Esra DERELİ1
Montessori Eğitim Programının Çocukların Psikososyal Gelişimlerine ve Sosyal Problem Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effects of the Montessori Educational Program on Children's Psychosocial Development and the Social Problem Solving Skills
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Hasan Yücel ERTEM1, Gökçe GÖKALP2
Velilerin Okul İklimi Algısı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması
Turkish Adaptation of the Parents’ Perceptions of School Climate Scale
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Ayşe ALKAN1, Serçin KARATAŞ2, Ayşegül ATAMAN3
Öğretmenler İçin “Üstün Zekalı/Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesi Eğitim Yazılımı”nın Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi
For Teachers "Identification of Gifted / Talented Students Educatıonal Software" Development and Evaluation
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Fahretdin Hasan Adagideli1, Engin ADER2
Matematiksel Problem Çözme Etkinliklerinde Küçük Çocukların Üstbilişsel Düzenleme Becerilerinin İncelenmesi
Investigation of Young Children’s Metacognitive Regulatory Abilities in Mathematical Problem Solving Tasks
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Damla BULUT
Ortaokul Müzik Dersi Öğretmen Kılavuz Kitaplarına İlişkin Bir Analiz
Assessment of Secondary School Music Teacher’s Guidebooks in the Sense of Their Topics
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Serkan ASLAN
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Çokkültürlü Eğitim ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
An Examination of the Opinion of the Social Studies Teachers on Multicultural Education
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Nezih ÖNAL1
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bölümlerine Yönelik Bilişsel Algılarının KİT Aracılığıyla İncelenmesi
Investigation of Information Technologies PreService Teachers’ Cognitive Perceptions towards Their Departments with WAT
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Emine CABI1, Halil İbrahim YALIN2
Öz Düzenlemeye Dayalı Karma Öğrenmenin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Etkisi*
Effects of Self-Regulated Based Blended Learning on Academic Achievements of Pre-Service Teachers
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Gıyasettin AYTAŞ1, Kadir KAPLAN
Medya Okuryazarlığı Bağlamında Yeni Okuryazarlıklar
New Literacies In The Context Of Media Literacy
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Yusuf BUDAK1, Sultan Selen KULA2
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları
Perceptions of Teacher Candidates About Teaching as a Profession
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Semra Tican BAŞARAN1, Kasım YILDIRIM2
Anne ve Babaların Okul Anılarının Çocuklarının Okula Karşı Tutum ve Akademik Başarılarına Etkisi∗
The Effects of Parental Recollections on High School Students’ Academic Achievement and Attitudes toward School
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Osman Yılmaz KARTAL1, Akan Deniz YAZGAN2, Remzi Y. KINCAL3
Bilişim Çağında Sosyal Sermayenin Yeni Belirleyicileri: Dijital Uçurum ve Sosyal Medya Okuryazarlığı
New Determinants of Social Capital in Digital Age: Digital Divide and Social Media Literacy
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Büşra KARTAL1, Cengiz ÇINAR2
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Çokgenlere Dair Geometri Bilgilerinin İncelenmesi
Examining Pre-service Mathematics Teachers’ Geometry Knowledge of Polygons
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Salih AKYILDIZ1
Okul Müdürlerinin Program Uygulamalarını Yönetme Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Development of Curriculum Practices Proficiency Scale for School Principals: A Study of Validity and Reliability
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Özlem ULU KALIN1, Erol KOÇOĞLU2
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bağımsızlık Değerine Karşı Metaforik Algıları
Metaphorıcal Perceptıons Of Socıal Studıes Teacher Candıdates About The Value Of Independence
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Bilal ATASOY1, Ezgi TOSİK-GÜN2, Aslıhan KOCAMANKAROĞLU3
İlköğretim Öğrencilerinin Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Karşı Tutumlarının ve Güdülenme Durumlarının Belirlenmesi
Elementary School Students' Attitudes and Motivations Towards Augmented Reality Practices
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Yurdal DİKMENLİ1, Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ2
Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Coğrafyacı Algısı II: Fiziksel Özellikler
Geography Teacher Candidates’ Perceptions of Being a Geographer- II: Physical Properties
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Hatice KARAKUŞ ÖZTÜRK1
Mary Wollstonecraft'ın Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi Kitabında Rousseau Eleştirisi
Mary Wollstonecraft’s Rousseau Criticism on “The Refurbishment of Women’s Rights
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Adem BELDAĞ1, Seher YARAR KAPTAN2
Arabalar Filminin İçerdiği Değerlere İlişkin Bir İnceleme
An Examination of the Values Contained in Cars Movie
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ2, Tolga GÜYER3
Uyarlanmış Sosyal Etkileşim Araçlarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sosyal Bulunuşluk Algılarına Etkisi
The Effects of Adaptable Social Interaction Tools on Students’ Academic Achievements and Perceptions of Social Presence
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Canan MESUTOĞLU1, Bengi BİRGİLİ2
Awareness of Misconceptions in Science and Mathematics Education: Perceptions and Experiences of Pre-service Teachers
Fen ve Matematik Eğitiminde Kavram Yanılgıları Üzerine Farkındalık: Öğretmen Adaylarının Algı ve Deneyimleri
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Talat AYTAN1
Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma ve Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutumları
An Analysis on the Attitudes of Classroom Teacher Candidates towards First Reading and Writing Teaching Course
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Haydar YALÇIN1
Dijital yerliler ve bilgi kaynakları
Digital natives and information sources
Özet | Abstract | Tam Metin
 
İlhan ÖZGÜL1
Müzik Öğretmenliği Programı Koro-1 Dersi Öğrencilerinin Ölçü Türlerine İlişkin Giriş Düzeyleri
Levels of Input Related to the Types of Measure for Students of the Music Teacher Program Chorus-1 Course
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Meryem GÖRECEK BAYBARS1
What Kind Of “Teacher” Do I Want To Be? Part-I
Nasıl bir “Öğretmen” olmak istiyorum? Bölüm-I
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Ebru BAKAÇ1, Raşit ÖZEN2
Öğretmen Adaylarının Materyal Tasarımı Öz-yeterlik İnanç Düzeylerinin Teknolojik Pedagojik Alan Yeterlikleri Bağlamında İncelenmesi
Examining Preservice Teachers’ Material Design Self-Efficacy Beliefs Based On Their Technological Pedagogical Content Knowledge Competencies
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Süleyman BALCI 1
Okul Psikolojik Danışmanı Öz Yetkinlik Ölçeği’nin Türk Kültüründeki Psikometrik Özellikleri
Psychometric Properties of School Counselor Self-Efficacy Scale in Turkish Culture
Özet | Abstract | Tam Metin
 
İhsan ÜNLÜ1, Alper KAŞKAYA2, Muhammet Fatih KIZILKAYA
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Examining the Self-Efficacy Beliefs of Social Studies Teacher Candidates in terms of Some Variables
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Emine ÖNDER1
Ortaöğretim Okullarında Örgütsel Sessizliğin Yordayıcısı Olarak Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık
Organizational Justıce and Commitment as the Predictor of Organizational Silence in Secondary Education Schools
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Harun ER1, Fatma ÜNAL2
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Öğretime İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Assessment of The Opinions of Pre-Service Social Studies Teachers on Graduate Education
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Akif KÖSE
Pedagojik Formasyon Eğitiminde Görevli Akademisyenlere Göre Pedagojik Formasyon Uygulaması: Sorunlar, Çözüm Önerileri
The Views of Academicians Who Give Pedagogical Formation Education Regarding Pedagogical Formation Certificate Program: Problems and Solutions Proposals
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Fatih YAZICI Tercan YILDIRIM
Okul Dışı Tarih Öğretimi ve Sosyal Zekâ Arasındaki İlişkinin Yol Analiziyle İncelenmesi
Examination of the Relationship Between Outdoor History Teaching and Social Intelligence through Path Analysis
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Aysun ATA AKTÜRK , Hasibe Özlen DEMİRCAN
Okul Öncesi Dönemde STEM ve STEAM Eğitimine Yönelik Çalışmaların İncelenmesi
A Review of Studies on STEM and STEAM Education in Early Childhood
Özet | Abstract | Tam Metin
 

Copyright © BAUM 2015